previous quotation | next quotation | quotations on other topics |   back to home 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  
  < prev
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਕਲਿਯੁਗ ਵਿਚ 'ਮੈਂ-ਮੇਰੀ' ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੈਦ, ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ।

ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ

Sri Guru Nanak Sahib incarnated in this Dark Age
as the Supreme Physician of this terrible ailment,
disease and malady of 'I' Ego.

Baba Nand Singh Ji Maharaj

next >