previous quotation | next quotation | quotations on other topics |   back to home 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  
  < prev
ਉਸਤਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ
ਨਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ।
ਤੀਜਾ ਜਣਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ

All Praise and Glory to Guru Nanak;
All condemnation of self only.

Third person does not come in.

Baba Nand Singh Ji Maharaj

next >