next quotation | quotations on other topics |   back to home 1 | 2  
 
ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਸੁਆਸ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੁਆਸ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ।