< prev
ਇਹ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ) ਜੀਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਬੋਲਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ।
Sri Guru Granth Sahib is the Living, awake Sri Guru Nanak Sahib who talks.

Baba Nand Singh Ji Maharaj

next >